صفحه سایش آهن VORTEX

تماس بگیرید

حداکثر سرعت گردش 8600 RPM-دارای گواهینامه تامین امنیت کارگر